Resurse digitale: Limba și literatura română, clasa a VIII-a

Vezi documentul oficial Programa școlară în vigoare pentru disciplina Limba și literatura română, clasele V-VIII, ISE – Descarcă PDF / aprobat 2017, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017, Limba română ca limbă maternă

Verifică pentru actualizări site-ul Institutului pentru Științele Educației LINK

Manuale gratuite, disponibile online, pentru Limba română, clasa a 7-a:

Acest articol indexează resursele online utile pentru școala online, selectate conform programei școlare în vigoare. Puteți propune noi resurse cu acces public folosind formularul de comentarii din baza paginii. Tipurile de resurse sunt: planuri de lecție, cursuri înregistrate, surse PDF, surse audio, podcast, surse video pentru operele din programă sau pentru prezentări sau interpretări ale acestora. Vă rugăm să recomandați numai surse care respectă întrutotul legislația românească și cu precădere pe cea care reglementează drepturile de autor: opere care vă aparțin sau care au fost distribuite online sub o licență care permite integrarea lor în portaluri sau care permit accesul public gratuit pentru utilizatori.

Conţinuturi

disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a 8-a
Pentru conținuturile de clasa a VII-a, vezi Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a VII-a

Tema generală: REFLECȚII ASUPRA LUMII

COMUNICARE ORALĂ

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
− Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare, robă/exemplu)
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: compararea ideilor, a punctelor de vedere, a intențiilor de comunicare, a emoțiilor, a atitudinilor și a scopurilor comunicative
− Strategii de ascultare activă: înţelegerea în context a punctului de vedere exprimat de interlocutor și evaluarea celor spuse de interlocutor, prin raportare la ceea ce ştie elevul sau în relaţie cu propriile opinii
− Argumentare şi persuasiune. Apelul la argumente raţionale (fapte, exemple, dovezi), apelul la patos (emoţia), apelul la etos (valori morale). Forţa enunţurilor în argumentare (fapte, opinii, mărturii, concepţii personale, idei preconcepute). Structura textului argumentativ
− Comportamente nonverbale și paraverbale cu efect persuasiv
− Atitudini comunicative: flexibilitate, asertivitate, disponibilitate la negociere. Inteligenţa emoţională: folosirea inteligenţei emoţionale în negocierea unor puncte de vedere

 Texte orale propuse pentru ascultare: știri, dezbateri, talk-show, diverse programe TV
 Tipuri de interacţiune propuse: argumentarea unui punct de vedere şi negocierea unor puncte de vedere în cadrul unor dezbateri cu doi sau mai mulţi participanţi

LECTURĂ

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
− Textul epic. Textul liric. Textul dramatic
− Texte care combină diverse structuri textuale (explicativ, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ)
− Strategii de comprehensiune: compararea a două sau mai multe texte sub aspectul conținutului și al structurii
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (aliterația, hiperbola, antiteza), interpretări multiple; argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite; dezbateri pe marginea textelor citite.
− Monitorizarea și evaluarea propriei lecturi

Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare și nonliterare/ficționale și nonficționale (text integral sau fragment; fără definirea conceptelor)
(a) texte continue: poezii lirice, piese de teatru, povestiri, nuvele, romane, jurnale, memorii; articole de opinie, eseuri, maxime și proverbe;
(b) texte discontinue: cataloage;
(c) texte multimodale: reclame.

  • Pentru textul epic, pentru textul liric și pentru textul dramatic, se vor selecta texte literare de bază, cu preponderenţă din operele scriitorilor clasici ai literaturii române. Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să sprijine formarea competențelor specificate în programă. Textele selectate trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta elevilor.

REDACTARE

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga următoarele:
– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) prezentarea textului în faţa unui public;
b) evaluarea feedbackului primit;
c) integrarea sugestiilor într-o nouă formă a textului sau în textele viitoare.
– Tipare textuale de structurare a ideilor: comparaţie, analogie, pro-contra; ordinea argumentelor în textul argumentativ
– Prezentarea textului: grafica textului ca modalitate de a capta atenţia publicului
– Modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor
– Alte aspecte: redactare de mână – redactare computerizată
– Etica redactării: originalitate

Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: text de opinie, text argumentativ, cronică de film/spectacol

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
Gramatică
− Construcţii sintactice:
• construcţii active/construcţii pasive cu verbul a fi;
• construcţii impersonale;
• construcţii cu pronume reflexive;
• construcţii incidente;
• construcții concesive și condiționale.
− Enunțuri eliptice. Norme de punctuaţie
− Apoziţia. Norme de punctuaţie
− Fraza. Subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative. Norme de punctuație
− Realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: atributiva, completiva directă, completiva indirectă și prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzala, finala
Ortoepie şi ortografie
− Scrierea şi pronunţia cuvintelor de origine străină, conţinând foneme nespecifice limbii române
Vocabular
− Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului (conversiunea)
− Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturi lexicale
Variaţie stilistică
− Variații de registru. Jargonul, argoul. Limbaj colocvial, limbaj cultivat (familiarizare)
− Construcţia frazei în limba vorbită şi în limba scrisă
− Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea corectă a timpurilor verbale şi a anaforelor

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
− Modele comportamentale în textele literaturii universale
− Relații culturale constructive. Noi și ceilalți
− Valori culturale românești în lume

Pentru conținuturile de clasa a VII-a, vezi Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a VII-a

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.