Sari la conținut

Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a VII-a

Extras din documentul actualizat de ISE – Institutul pentru Științele Educației DESCARCĂ PDF, Programa lb. română, clasele V-VIII, Limba română ca limbă maternă

Manuale gratuite, disponibile online:

Conţinuturi

Tema generală: ORIZONTURILE LUMII ȘI ALE CUNOAȘTERII

COMUNICARE ORALĂ
La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
−Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat
−Strategii de concepere și de comprehensiunea textului oral: clasificare,
reformulare, repetare, conectori pragmatici; distincția dintre fapt și opinie
−Strategii de ascultare activă: focalizarea interesului asupra punctului de
vedere al celuilalt şi evitarea focalizării pe propriul punct de vedere;
recapitularea ideilor exprimate de interlocutor
−Atitudini comunicative: respect, toleranţă. Modificarea conturului
intonaţional şi a mărcilor prozodice pentru a transmite emoţii. Inteligenţa
emoţională: recunoaşterea emoţiilor interlocutorilor
− Tracul comunicativ. Strategii de gestionare a tracului comunicativ
−Principii de interacţiune: negocierea semnificaţiei (cantitatea, calitatea,
relevanţa şi maniera transmiterii informaţiei) şi negocierea relaţiei cu
interlocutorul (politeţea)
 Texte orale propuse pentru ascultare: literatură pe audiobook (romane, teatru radiofonic), emisiuni TV
 Tipuri de interacţiune propuse: prezentări cu deschideri spre alte domenii ale cunoașterii, interviul, discuţii cu doi sau mai mulţi interlocutori pe teme propuse de elevi

LECTURĂ
La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga
următoarele:

 • Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de caracterizare
 • Textul dramatic și arta spectacolului
  • Autor, personaj dramatic
  • Rolul indicațiilor scenice
  • Rolul dialogului
  • Actori, decor, costume, lumini, muzică
 • Dialogul în textul scris și în spectacol
 • Dialogul în textul nonliterar (interviul)
 • Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor
 • Strategii de comprehensiune: reflecții asupra limbajului și a structurii
  textelor de tip epic, liric, dramatic
  − Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (repetiția,
  metafora), discuții privind semnificaţiile textelor citite.
  − Monitorizarea propriei lecturi
  Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare și nonliterare/ficționale și nonficționale (text integral sau fragment; fără definirea conceptelor)
  (a) texte continue: poezii lirice și epice, piese de teatru, proză clasică și contemporană din literatura română și străină pentru copii, romane grafice, jurnale de călătorie; articole de popularizare a științei, instrucțiuni pentru derularea unui experiment;
  (b) texte discontinue: anunțuri, indexuri, glosare;
  (c) texte multimodale: texte din enciclopedii ilustrate (pe suport de hârtie sau online).
 • Pentru textul epic, textul dramatic și textul liric, se vor selecta, în primul rând, texte literare de bază din operele autorilor clasici ai literaturii române. Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să
  sprijine formarea competențelor specificate în programă. Textele selectate trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta elevilor.
 • REDACTARE
  La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga
  următoarele:
  – Etapele scrierii, cu accent pe:
  a) rescrierea textului pentru a-i da coerență și claritate, pentru a nuanța
  ideile;
  b) corectarea greșelilor de literă, ortografie și de punctuație.
  – Tipare textuale de structurare a ideilor: definiţie, clasificare, exemplificare,
  „întrebările jurnalistului” (cine? ce? când? unde? de ce?)
  – Stil: naturaleţe, eufonie, varietate, originalitate, concizie, varietate
  Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat
 • Integrarea părților
  Prezentarea textului: elemente grafice specifice diverselor tipuri de texte:
  • organizarea unui text în funcție de situația de comunicare;
  • comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei emoţii
  (bucurie, uimire, frică);
  • caracterizarea personajului.
   Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:
  (a) Interpretarea unor secvențe din texte citite, caracterizări ale personajelor, recenzii, cronică de teatru;
  jurnalul de călătorie/de activităţi zilnice, cererea;
  (b) interviul;
  (c) prezentări cu ajutorul noilor tehnologii..
 • ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
  La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga
  următoarele:
  Gramatică
  − Fraza: coordonarea prin juxtapunere și prin joncțiune. Conjuncții
  coordonatoare. Norme de punctuație (virgula, punctul şi virgula)
  − Atributul (realizări prin adjectiv, substantiv, pronume, numeral, adverb)
  − Circumstanțialul de cauză. Circumstanțialul de scop. Topica în
  propoziție. Norme de punctuaţie
  − Verbul. Utilizări sintactice ale formelor verbale nepersonale: infinitivul,
  gerunziul, participiul, supinul. Alte verbe copulative (a deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a rămâne, a însemna). Posibilități combinatorii ale verbului
  − Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele
  demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ
  − Folosirea corectă a pronumelor și a adjectivelor pronominale:
  interogativ, relativ şi nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire.
  Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie
  − Posibilități combinatorii ale pronumelor și ale adjectivelor pronominale
  − Topica adjectivului. Adjectivul participial. Posibilități combinatorii ale
  adjectivului
  − Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului
  − Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă
 • Ortoepie şi ortografie
  − Utilizarea corectă a accentului. Variante accentuale admise/neadmise
  de normă
 • Vocabular
  − Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea, compunerea;
  cuvânt de bază şi cuvânt derivat
  − Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte compuse
  − Familia lexicală
  − Confuzii paronimice. Pleonasmul
  Variaţie stilistică
  − Selecţie lexicală în limba vorbită şi în limba scrisă
  − Termeni ştiinţifici
  − Limbaj popular. Variaţie regională a limbii
  − Valori stilistice ale diminutivelor

  ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
  La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
  − Elemente de mitologie românească
  − Despre limba și cultura țărilor din vecinătatea României
  − Contacte culturale

  În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al
  limbii române (DOOM 2), Dicţionarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.
  Notă: Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine posibilă privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competențe.

Un comentariu la „Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a VII-a”

 1. Pingback: Resurse digitale: Limba și literatura română, clasa a VIII-a - wansait.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.